การตรวจอาการเจ็บป่วยตามหลักสีทั้ง 5

      
 ก่อนที่จะเรียนรู้วิธีบำบัดรักษาด้วยยาสมุนไพรจีน เรา
จะต้องเรียนรู้หลักการวินิจฉัยอาการเจ็บป่วยให้เข้าใจ และ
ชำนาญเสียก่อน แพทย์จีน ได้วินิจฉัยผู้ป่วยจากสีของใบหน้า
และร่างกายของผู้ป่วย เช่น มีสีหน้าเป็นสีอะไร จะกระทบ
ต่ออวัยวะภายในส่วนไหน ซึ่งการแพทย์จีนในสมัยโบราณ
ได้กำหนดเอาอวัยวะภายในเปรียบกับสีทั้ง 5 ร่วมกับธาตุ
ทั้ง 5 และทิศทั้ง 4 และเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ จึงเขียน
เป็นภาพแผนภูมิประกอบ ดังนี้


       


    
ภาพแผนภูมิ อวัยวะภายในเปรียบกับสี

        จากภาพแผนภูมิจะสังเกตุเห็นว่า

        ๐ ทิศเหนือ ธาตุน้ำ คือ ไต กระเพาะปัสสาวะ
        เปรียบเป็น สีดำ
        ๐ ทิศใต้ ธาตุไฟ คือ หัวใจ ลำไส้เล็ก เยื่อหุ้มหัวใจ
        สามส่วน เปรียบเป็น สีแดง
        ๐ ทิศตะวันออก ธาตุไม้ คือ ตับ ถุงน้ำดี
        เปรียบเป็น สีเขียว
        ๐ ทิศตะวันตก ธาตุทอง คือ ปอด ลำไส้ใหญ่
        เปรียบเป็น สีขาว
        ๐ ศูนย์กลาง ธาตุดิน คือ ม้าม กระเพาะอาหาร
        เปรียบเป็น สีเหลือง

        เมื่อทราบแล้วว่า อวัยวะภายในส่วนใด เปรียบเป็นสี
อะไร ก็จะวินิจฉัยผู้ที่ป่วยเนื่องจากถูกทำร้ายร่างกายได้จาก
สีหน้าว่า มีสีหน้าเป็นเช่นไร สีอะไร ก็จะทราบได้ว่า อาการ
เจ็บป่วยนั้นเกิดจากผลกระทบต่ออวัยวะภายในส่วนไหน
จึงจะสามารถใช้ยาสมุนไพรบำบัดรักษาได้อย่างถูกต้อง
และปลอดภัย

        จากการสังเกตุผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยของแพทย์จีนใน
สมัยโบราณ พบว่า ผู้มีอาการเจ็บป่วยที่มีสาเหตุเกิดจาก
อวัยวะภายใน ได้รับการกระทบจนบอบช้ำ (ช้ำใน) สีที่แสดง
ออกทางร่างกาย โดยเฉพาะสีบนใบหน้าจะเห็นได้เด่นชัด
ที่สุด จะบ่งบอกได้ดังนี้

        ๐ ใบหน้ามีสีดำซีด ร่างกาย และริมฝีปากซีดคล้ำ
บ่งบอกว่าเกิดจากไต และกระเพาะปัสสวะ
        ๐ ใบหน้าแดง ริมฝีปากแดง นัยตาแดง บ่งบอกว่า
เกิดจาก หัวใจ ลำไส้เล็ก เยื้อหุ้มหัวใจ และสามส่วน
        ๐ ใบหน้าเขียวซีด ตามร่างกายและริมฝีปากเขียวซีด
ตาขาวมีสีเขียวขุ่น บ่งบอกว่าเกิดจาก ตับ และถุงน้ำดี
        ๐ ใบหน้าซีดขาว ร่างกายซีดผอม ริมฝีปากซีดขาว
บ่งบอกว่าเกิดจาก ปอด และลำไส้ใหญ่
        ๐ ใบหน้า และร่างกายซีดเหลือง ลิ้นมีฝ้าขาวอมเหลือง
หรือสีเหลือง บ่งบอกว่าเกิดจาก กระเพาะ และม้าม

        จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ เพื่อเป็นแนวทางให้ท่านที่
สนใจได้ศึกษาค้นคว้าต่อเท่าไป เพราะการที่จะบำบัดรักษา
ผู้ป่วยที่อวัยวะภายในได้รับการกระทบกระแทกจากการฝึก
หรือจากการต่อสู้ ก็ต้องอาศัยประสบการณ์พอสมควร

 


                            
 อาจารย์ เกรียงไกร เถลิงพล ( ลี )