จุดพิเศษบริเวณส่วนบน
The Extraodinary Points of upper extremities

 

        จุดที่ 1 ซำเซียง (ซันซัง) EX-UE. 1
จุดนี้อยู่ที่มุมขอบเล็บหัวแม่ทั้ง 2 ด้าน และตรงกลาง
มีข้างละ 3 จุด
รักษาอาการ ไข้ตัวร้อน ไอ หวัด
ปักโดยการใช้เข็มขนาดใหญ่สะกิดให้เลือดออก

        จุดที่ 2 โป๊ยเซี้ย (ปาเส) EX-UE. 2
จุดนี้อยู่ที่ง่ามนิ้วมือด้านนอกทั้ง 5 นิ้ว มีข้างละ 4 จุด
รักษาอาการ วิงเวียนเป็นลม ลมวิ่งขึ้นบนศีรษะ ปวดฟัน
มือบวม ร้อนใน ตาแดง นิ้วมือชา
ปักเฉียงขึ้นเล็กน้อยลึกประมาณ 0.3 นิ้ว

        จุดที่ 3 จับซวง (สือเซวียน) EX-UE. 3
จุดนี้อยู่ที่ปลายนิ้วมือทั้ง 5 นิ้ว มีข้างละ 5 จุด
รักษาอาการ ไข้หวัดใหญ่ เจ็บเต้านม คลุ้มคลั่ง ไข้ตัวร้อน
อาการกำเริบของอวัยวะภายในทุกส่วน
ปักลึกประมาณ 0.2 นิ้ว หรือสะกิดให้เลือดออก

        จุดที่ 4 จับอ๊วง (สืออ๋วง) EX-UE. 4
จุดนี้อยู่ที่นิ้วมือกลางหัวเล็บ มีข้างละ 5 จุด
รักษาอาการ โรคลมชัก ไข้หวัดใหญ่ ท้องเสียอย่างรุนแรง
ปักโดยใช้วิธีสะกิดให้เลือดออก

        จุดที่ 5 ตั่วบ๋อจี๋เท้า (ต้าหมู่จื่อโถว) EX-UE. 5
จุดนี้อยู่กลางซอกเล็บหัวแม่มือ
รักษาอาการ บวมน้ำทั้งตัว
ปักเข้าไปในซอกเล็กลึกประมาณ 0.1 นิ้ว

        จุดที่ 6 ตั่วจี๋กะกึง (ต้าจื่อเจี่ยเกิน) EX-UE. 6
จุดนี้อยู่ที่กลางขอบจมูกเล็บหัวแม่มือ
รักษาอาการ เต้านมเป็นฝี
ปักโดยใช้วิธีสะกิดให้เลือดออก

        จุดที่ 7 เสียวยี้เอี่ยมเฮา (เสี่ยวเอ๋อเอี๋ยนเซียว) EX-UE. 7
จุดนี้อยู่ที่ปลายเล็บนิ้วก้อย
รักษาอาการ เด็กไอเรื้อรัง แก้กระหายน้ำ
ปักลึกประมาณ 0.1 - 0.2 นิ้ว (ชายมือซ้าย หญิงมือขวา)

        จุดที่ 8 เสียวจี้ตงจัก (เสี่ยวจื่อจุงเจ๋) EX-UE. 8
จุดนี้อยู่ด้านนอกข้อกลางของนิ้วก้อย
รักษาอาการ ฝีขึ้นตามตัว
ปักโดยวิธีสะกิดให้น้ำเหลือง หรือเลือดออก (ชายมือซ้าย หญิงมือขวา)

        จุดที่ 9 เสียวกุกคง (เสี่ยวกู่คุง) EX-UE. 9
จุดนี้อยู่ข้อกลางของนิ้วก้อยด้านหลังมือ
รักษาอาการ ปวดตามข้อนิ้วมือ ตาแดง น้ำตาไหลบ่อย
ปักลึกประมาณ 0.2 - 0.3 นิ้ว

        จุดที่ 10 ตั่วกุกคง (ต้ากู่คุง) EX-UE. 10
จุดนี้อยู่กลางข้อนิ้วของหัวแม่มือด้านหลังมือ
รักษาอาการ ตาแดงเรื้อรัง ตาบอดตาใส
ปักลึกประมาณ 0.2 - 0.3 นิ้ว

        จุดที่ 11 ตงควย (จุงขุย) EX-UE. 11
จุดนี้อยู่กลางข้อกลางของนิ้วกลางด้านหลังมือ
รักษาอาการ กลืนอาหารไม่ลงเหมือนมีของกั้นอยู่
ปักลึกประมาณ 0.2 - 0.3 นิ้ว

        จุดที่ 12 ตงจี๋จัก (จุงจื่อเจ๋) EX-UE. 12
จุดนี้อยู่กลางข้อของนิ้วกลางข้อแรกด้านหลังมือ
รักษาอาการ ปวดฟัน
ปักลึกประมาณ 0.2 - 0.3 นิ้ว

        จุดที่ 13 เสียวจี๋จัก (เสี่ยวจื่อเจ๋) EX-UE. 13
จุดนี้อยู่กลางข้อของนิ้วก้อยด้านหลังมือ ข้อที่ติดกับกระดูกฝ่ามือ
รักษาอาการ ปวดกระเพาะอาหารเรื้อรัง
ปักลึกประมาณ 0.2 - 0.3 นิ้ว

        จุดที่ 14 ขุ่งเจียม (เฉวียนเจียน) EX-UE. 14
จุดนี้อยู่ที่กลางข้อนิ้วของนิ้วกลางด้านหลังมือ ส่วนที่ติด
กับกระดูกฝ่ามือ
รักษาอาการ ตาแดง ตาต้อ
ปักลึกประมาณ 0.2 - 0.3 นิ้ว (ตาขวาปักข้างซ้าย ตาซ้ายปักข้างขวา)

        จุดที่ 15 โหงวโห้ว (อู่หู่) EX-UE. 15
จุดนี้อยู่ที่กลางข้อของข้อนิ้วชี้ และข้อนิ้วกลางด้านติดกับกระดูกฝ่ามือ
ด้านหลังมือ รวม 2 จุด
รักษาอาการ ปวดตามข้อนิ้วมือ
ปักลึกประมาณ 0.2 - 0.3 นิ้ว

        จุดที่ 16 เจ็กซี่มึ้ง หน่อซี่มึ้ง (อีสั้นเหมิน) EX-UE. 16
จุดนี้อยู่ที่ง่ามนิ้วมือระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางด้านหลังมือ คือ เจ็กซี่มึ้ง
และจุดที่อยู่ง่ามนิ้วมือระหว่างนิ้วกลางกับนิ้วนางด้านหลังมือ คือ
หน่อซี่มึ้ง
รักษาอาการ ไข้ตัวร้อนเหงื่อไม่ออก โรคตา
ปักลึกประมาณ 0.2 - 0.3 นิ้ว

        จุดที่ 17 อุยเล้ง (อุยหลิง) EX-UE. 17
จุดนี้อยู่ข้อนิ้วหัวแม่มือส่วนที่ติดกับกระดูกฝ่ามือใกล้กับง่ามนิ้ว
ด้านหลังมือ
รักษาอาการ ปวดศีรษะ วิงเวียน เสียงดังในช่องหู โรคลมชัก
ตาลาย ปวดบริเวณหลังมือ
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 18 เจ็งเล้ง (จิงหลิง) EX-UE. 18
จุดนี้อยู่ระหว่างง่ามนิ้วนางกับนิ้วก้อย เหนือขึ้นไป 0.5 นิ้ว
รักษาอาการ เสลดพันคอ ปวดศีรษะ วิงเวียน ตาลาย
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 19 ซามึ้ง (ซันเหมิน) EX-UE. 19
จุดนี้อยู่ที่ข้อนิ้วชี้ด้านข้างส่วนที่ติดกับกระดูกฝ่ามือ ด้านหัวแม่มือ
รักษาอาการ โรคฝีฝักบัว
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 20 โหวเข้า (หู่โข่ว) EX-UE. 20
จุดนี้อยู่เหนือจุดฮะกก ชิดกับง่ามมือ
รักษาอาการ ปวดศีรษะ ปวดบริเวณหัวใจ ปวดฟัน
ปักลึกประมาณ 0.3 -0.5 นิ้ว

        จุดที่ 21 ผั่งโห้ว (ผังหู่) EX-UE. 21
จุดนี้อยู่ที่ด้านหลังมือซอกระหว่างกระดูกฝ่ามือนิ้วชี้กับนิ้วกลาง
เหนือง่ามระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางขึ้นมาประมาณ 1 นิ้ว
รักษาอาการ เจ็บในลำคอ
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 22 งั่วเหล่าเก็ง (ไอว้เหลากุง) EX-UE. 22
จุดนี้อยู่เหนือจุดผั่งโห้วขึ้นมาทางข้อมือประมาณ 1 นิ้ว แต่อยู่
ชิดมาทางด้านกระดูกฝ่ามือนิ้วกลาง
รักษาอาการ เส้นเอ็นนิ้วมือตึงยืดไม่ได้ คันบริเวณฝ่ามือและนิ้ว
เด็กเป็นลมชักเพราะไข้สูง อาหารไม่ย่อย ปวดท้อง ท้องเสีย
ปักลึกประมาณ 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 23 ห่งงั้ง (เฟิ่งเอี่ยน) EX-UE. 23
จุดนี้อยู่ข้อนิ้วหัวแม่มือด้านนอกข้อที่ 1
รักษาอาการ เด็กเป็นโรคตาบอดในเวลากลางคืน
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 24 ตั่วจี้ไหล่เฉกห่วยบุ่งเท้า (ต้าจื่อเน่ยเช่อเหิงอุ๋นโถว) EX-UE. 24
จุดนี้อยู่ที่เส้นพับของข้อนิ้วหัวแม่มือด้านในข้อที่ 1
รักษาอาการ นิ้วมือยืดไม่ได้ โรคตา
ปักลึกประมาณ 0.2 - 0.3 นิ้ว

        จุดที่ 25 กุ๋ยตึง (กุ่ยตัง) EX-UE. 25
จุดนี้อยู่กลางข้อนิ้วหัวแม่มือด้านหลังมือส่วนที่ติดกับกระดูกฝ่ามือ
รักษาอาการ ท้องเสีย ตาแดง คอตีบ
ปักลึกประมาณ 0.2 - 0.3 นิ้ว

        จุดที่ 26 ตี่ซิ้ง (ตี้เสิน) EX-UE. 26
จุดนี้อยู่ที่กลางรอยพับนิ้วหัวแม่มือด้านใน ส่วนที่ติดกับกระดูกฝ่ามือ
รักษาอาการ คลุ้มคลั่ง หายใจไม่ออก
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 27 ตวงเจี่ย (ตวนเจิ้ง) EX-UE. 27
จุดนี้อยู่ที่กลางเส้นข้อพับข้อกลางของนิ้วกลางด้านใน
รักษาอาการ เด็กเป็นตาลขโมย
ปักลึกประมาณ 0.2 - 0.3 นิ้ว

        จุดที่ 28 ซี่พ้ง (ซื่อเฝิง) EX-UE. 28
จุดนี้อยู่กลางข้อพับนิ้วด้านในข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ทั้ง 4 นิ้ว คือ
นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อย รวม 8 จุด
รักษาอาการ เด็กเป็นตาลขโมย
ปักลึกประมาณ 0.2 นิ้ว หรือสะกิดให้น้ำเหลืองซึมออก

        จุดที่ 29 ตงเพ้ง (จุงผิง) EX-UE. 29
จุดนี้อยู่กลางข้อพับนิ้วกลางด้านใน ด้านติดกับกระดูกฝ่ามือ
รักษาอาการ ริมฝีปากเป็นแผล
ปักลึกประมาณ 0.2 นิ้ว

        จุดที่ 30 จี๋กึง (จื่อเกิน) EX-UE. 30
จุดนี้อยู่ที่ข้อพับนิ้วมือทั้ง 4 นิ้ว ส่วนที่ติดกับกระดูกฝ่ามือด้านใน
คือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อย รวม 4 จุด
รักษาอาการ ฝีขึ้นที่นิ้วมือ
ปักลึกประมาณ 0.3 นิ้ว

        จุดที่ 31 ฉิวซิม (โส่วซิน) EX-UE. 31
จุดนี้อยู่ที่กึ่งกลางด้านในอุ้งมือ
รักษาอาการ ดีซ่าน คลุ้มคลั่ง และเป็นจุดคืนชีพ
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 32 ฮวงกวง (เฟิงกวน) EX-UE. 32
จุดนี้อยู่ที่รอยพับของข้อนิ้วชี้ข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ด้านใน
รวม 2 จุด
รักษาอาการ เด็กชักเพราะไข้ขึ้นสูง
ปักสะกิดให้เลือดออก

        จุดที่ 33 ไหล่เอี่ยงตี๊ (เน่ยหยางฉือ) EX-UE. 33
จุดนี้อยู่ที่ส้นมือห่างจากข้อมือด้านในลงไป 1 นิ้ว
รักษาอาการ เจ็บในลำคอ
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 34 ปั๋งมึ้ง (ปั่นเหมิน) EX-UE. 34
จุดนี้อยู่ที่อุ้งนิ้วหัวแม่มือ เมื่องอพับนิ้วหัวแม่มือลงจะห่างจาก
ปลายเส้นรอยพับข้อขึ้นมาทางข้อมือ 0.5 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดฟัน เจ็บคอ
ปักลึกประมาณ 0.5 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 35 อิมตี๊ (อินฉือ) EX-UE. 35
จุดนี้อยู่ที่อุ้งนิ้วหัวแม่มือห่างจากขอบนิ้วด้านนอก 1 นิ้ว และ
ห่างจากข้อมือด้านในลงไป 1 นิ้ว
รักษาอาการ ไอมีโลหิต คอเจ็บ เสียงแหบ
ปักลึกประมาณ 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 36 เกากุก (เกากู่) EX-UE. 36
จุดนี้อยู่แนวเดียวกับจุดเหลียกขิ LU. 7 ในเส้นปอด แต่ห่างจาก
ข้อมือขึ้นมา 1นิ้ว
รักษาอาการ ปวดมือ ปวดศีรษะ
ปักเฉียงขึ้น หรือลง ลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 37 ตี่จั๊ว (ฉือเฉวียน) EX-UE. 37
จุดนี้อยู่ที่ข้อมือด้านนอก เมื่อกางนิ้วมือออก ลากเส้นขึ้นมา
อยู่แนวเดียวกับนิ้วนาง
รักษาอาการ เจ็บกล้ามเนื้อหัวใจ โรคเกี่ยวกับหัวใจ
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 38 ตงจั๊ว (จุงเฉวียน) EX-UE. 38
จุดนี้อยู่ที่ข้อมือด้านนอก เมื่อกางนิ้วมือออก ลากเส้นขึ้นมา
อยู่แนวเดียวกับนิ้วกลาง
รักษาอาการ มีลมในกระเพาะอาหาร อาเจียนเป็นโลหิต
แน่นหน้าอก นอนไม่หลับ โรคเกี่ยวกับตา
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 39 โก๋วซัว (เข้าซัน) EX-UE. 39
จุดนี้อยู่ที่ฐานขอบอุ้งนิ้วหัวแม่มือด้านใน ตรงรอยพับข้อมือ
รักษาอาการ ไข้จับสั่น มีเสลดมาก
ปักลึกประมาณ 0.3 นิ้ว

        จุดที่ 40 ฉิวข่อ (โส่วเคอ) EX-UE. 40
จุดนี้อยู่ที่ข้อมือด้านนอก ลากเส้นขึ้นมาจะอยู่แนวเดียว
กับนิ้วชี้
รักอาการ ปวดฟัน ปวดเส้นเอ็นนิ้วมือ
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 41 ชุ่งเพ้ง (ฉุ้นผิง) EX-UE. 41
จุดนี้อยู่เหนือข้อมือขึ้นมาประมาณ 1 นิ้ว เมื่อกางนิ้วมือออก
ลากเส้นขึ้นมาจะอยู่แนวเดียวกับนิ้วชี้
รักษาอาการ เป็นจุดที่ทำให้หมดสติได้
ปักตรง เฉียงขึ้น หรือลง ลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว
(ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 42 หล่อและ (หลว่อลี่) EX-UE. 42
จุดนี้อยู่เหนือจุดไหล่กวง PC. 6 ในเส้นเยื่อหุ้มหัวใจ
ขึ้นมาทางข้อศอก 1 นิ้ว
รักษาอาการ ฝีที่คอ
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 43 เต็งยู้ (ติงซู) EX-UE. 43
จุดนี้อยู่เหนือจุดหล่อและขึ้นมาประมาณ 1 นิ้ว และมาทาง
นิ้วก้อยประมาณ 1 นิ้ว
รักษาอาการ เป็นฝีต่างๆ ฝีกาฬ
ปักลึกประมาณ 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 44 ห่อเข้า (เหอโข่ว) EX-UE. 44
จุดนี้อยู่ที่รอยพับข้อมือด้านใน เมื่อกางนิ้วหัวแม่มือออก
จะอยู่แนวเดียวกับกระดูกนิ้วหัวแม่มือ
รักษาอาการ บ้าคลั่ง
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 45 เหล่งเฮี๊ยง (หลุงเสวียน) EX-UE. 45
จุดนี้อยู่เหนือจุดเหลียกขิ LU. 7 ในเส้นปอดขึ้นมาประมาณ 3 นิ้ว
รักษาอาการ ปากเบี้ยว ปวดฟัน ปวดแขน และมือ
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5

        จุดที่ 46 กู้คี่ถ่ง (จิ่วฉื่อทุ่ง) EX-UE. 46
จุดนี้อยู่ชิดกับจุดไหล่กวง PC. 6 ในเส้นเยื่อหุ้มหัวใจ แต่อยู่
ขอบเส้นเอ็นด้านนอก ด้านนิ้วหัวแม่มือ
รักษาอาการ ปวดฟัน
ปักลึกประมาณ 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 47 ปี้กัง (ปี้เจียน) EX-UE. 47
จุดนี้อยู่เหนือจุดกู้คี่ถ่งขึ้นมาประมาณ 1 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดหัวไหล่ เป็นฝีที่ไหล่
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 48 ปี้เจียะเถ่าจื้อ (ปี้สือโถวจื่อ) EX-UE. 48
จุดนี้อยู่ระดับเดียวกับจุดไหล่กวง PC. 6 ในเส้นเยื่อหุ้มหัวใจ
แต่มาทางด้านนิ้วหัวแม่มือ เฉียดขอบกระดูกแขนด้านนอก
รักษาอาการ ดีซ่าน
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 49 หน่อแป๊ะ (เอ้อไป๋) EX-UE. 49
จุดนี้อยู่เหนือกลางรอยพับข้อมือขึ้นมา 4 นิ้ว และอีกจุดอยู่ติดกัน
แต่อยู่บนกระดูกแขนด้านนิ้วหัวแม่มือ รวม 2 จุดในแนวเดียวกัน
รักษาอาการ ริดสีดวงทวารหนัก ปวด และคันช่องทวารหนัก
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 50 ฉิวเหง็กจู่ (โส่วนี่จู้) EX-UE. 50
จุดนี้อยู่เหนือจุดหน่อแป๊ะ 2 นิ้ว
รักษาอาการ คลุ้มคลั่ง
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 51 เจ็กเหีย (เจ๋อเซี่ย) EX-UE. 51
จุดนี้อยู่ที่แขนด้านในต่ำจากจุดเชี๊ยะเจ๊ก LU. 5
ในเส้นปอด ประมาณ 2 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดฟัน ปวดปีกไหล่ เป็นฝีที่มือ
ปักลึกประมาณ 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 52 เจ็กเจ๊ย (เจ๋อเฉียน) EX-UE. 52
จุดนี้อยู่เหนือจุดเจ็กเหียไปทางข้อศอก 1 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดก้านคอ ก้านคออักเสบ
ปักลึกประมาณ 0.5 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 53 เตาะเหมี่ย (ตว๋อมิ่ง) EX-UE. 53
จุดนี้อยู่ที่ต้นแขนด้านในเหนือจุดเค็กเจ๊ก PC. 3
ในเส้นเยื่อหุ้มหัวใจขึ้นมาประมาณ 1 นิ้ว
รักษาอาการ วิงเวียน ตาลาย ปวดท้อง
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 54 อิ๋วยู้ (โจ่วซู) EX-UE. 54
จุดนี้อยู่ที่ข้อศอกด้านนอก ตรงรอยบุ๋มด้านหัวแม่มือข้าง
มุมแหลมของกระดูกข้อศอกเวลางอศอก
รักษาอาการ ข้อศอกอักเสบ
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 55 อิ๋วเจียม (โจ่วเจียน) EX-UE. 55
จุดนี้อยู่ที่ข้อศอกด้านนอก ตรงมุมแหลมของกระดูก
ข้อศอกเมื่อเวลางอข้อศอก
รักษาอาการ ฝีที่ก้านคอ
ปักลึกประมาณ 0.3 นิ้ว

        จุดที่ 56 เต๋าอิ้ว (โต่วโจ่ว) EX-UE. 56
จุดนี้อยู่ที่ข้อศอกด้านนอก อยู่ด้านข้างระดับเดียวกับจุด
เค็กตี๊ LI. 11 ในเส้นลำไส้ใหญ่ แต่อยู่บนกระดูกข้อศอก
รักษาอาการ แขนเป็นอัมพาต
ปักลึกประมาณ 0.3 - 0.5 นิ้ว

        จุดที่ 57 เสียวยี๊สุ่ยเกีย เสี่ยวเอ๋อซุ่ยจิง) EX-UE. 57
จุดนี้คือจุดเดียวกับจุดเซี๊ยะเจ๊ก LU. 5 ในเส้นปอด
รักษาอาการ เด็กนอนผวา นอนไม่หลับ
ไม่ต้องปัก ใช้วิธีลนด้วยความร้อน นาน 1 นาที

        จุดที่ 58 หง่อเจ๊ย (อวี๋เฉียน) EX-UE. 58
จุดนี้อยู่ข้างจุดโกยง้อ LI. 15 ในเส้นลำไส้ใหญ่ ห่างออก
มาทางด้านหน้า 1 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดหัวไหล่ และปีกไหล่ ยกแขนไม่ขึ้น
ปักลึกประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว (ห้ามลนด้วยความร้อน)

        จุดที่ 59 ออฮวง (อวอเฟิง) EX-UE. 59
จุดนี้อยู่กลางหลังฝ่ามือห่างจากข้อมือลงไปประมาณ 1 นิ้ว
รักษาอาการ ปวดทวารหนัก โรคลมชัก
ปักลึกประมาณ 0.2 - 0.3 นิ้ว


                                 
อาจารย์ เกรียงไกร เถลิงพล ( ลี )