เส้นลก (เล่อ) คืออะไร

        เส้นลก (เล่อ) คือ เส้นที่แตกแขนงจากเส้นเก็ง (จิง) เดินไป ตามแนวขวางทั่วร่างกายมีจุดเชื่อมต่อจากเส้นเก็งทั้ง 14 เส้นๆละ 1 จุด ยกเว้นเส้นม้ามมี 2 จุด รวมเป็น 15 เส้น 15 จุด ดังนี้

1. เส้นลกที่เชื่อมต่อจากเส้นปอด คือ
จุด เหลียกขิ (เหลเชวีย) LU. 7
2. เส้นลกที่เชื่อมต่อจากเส้นหัวใจ คือ
จุด ทงลี่ (ทุงหลี่) HT. 5
3. เส้นลกที่เชื่อมต่อจากเส้นเยื่อหุ้มหัวใจ คือ
จุด ไหล่กวง (เน่ยกวน) PC. 6
4. เส้นลกที่เชื่อมต่อจากเส้นลำไส้เล็ก คือ
จุด จีเจี่ย (จือเจิ้ง) SI. 7
5. เส้นลกที่เชื่อมต่อจากเส้นสามส่วน คือ
จุด งั่วกวง (เว่ยกวน) SJ. 5
6. เส้นลกที่เชื่อมต่อจากเส้นลำไส้ใหญ่ คือ
จุด เพียงและ (เพียนลี่) LI. 6
7. เส้นลกที่เชื่อมต่อจากเส้นม้าน คือ
จุด กงซุง (กงซุน) SP. 4
8. เส้นลกที่เชื่อมต่อจากเส้นไต คือ
จุด ไต่เจ็ง (ต้าจุง) KI. 4
9. เส้นลกที่เชื่อมต่อจากเส้นตับ คือ
จุด หลีเกา (หลี่โกว) LR. 5
10. เส้นลกที่เชื่อมต่อจากเส้นกระเพาะปัสสาวะ คือ
จุด ปวยเอี๊ยง (เฟยหยาง) BL. 58
11. เส้นลกที่เชื่อมต่อจากเส้นถุงน้ำดี คือ
จุด กวงเม้ง (กวงหมิง) GB. 37
12. เส้นลกที่เชื่อมต่อจากเส้นกระเพาะอาหาร คือ
จุด ฮงล้ง (เฟิงหลุง) ST. 40
13. เส้นลกใหญ่ที่เชื่อมต่อจากเส้นม้าม คือ
จุด ไต่เปา (ต้าเปา) SP. 21
14. เส้นลกที่เชื่อมต่อจากเส้นตกแม๊ะ คือ
จุด เฉี่ยงเคี้ยง (ฉังเฉียง) DU. 1
15. เส้นลกที่เชื่อมต่อจากเส้นหยิ่มแม๊ะ คือ
จุด คิวบ้วย (จิวเอว่ย) RN. 15

        จุดทั้ง 15 จุดดังกล่าวมานี้ เป็นจุดสำคัญสำหรับเส้นลก เพราะเป็นจุดเชื่อมโยงของเส้นลกระหว่างเส้นเก็งเส้นหนึ่งไปยังเส้น เก็งอีกเส้นหนึ่งเพื่อให้สัมพันธ์กัน เช่น จุด เหลียกขิ (เหลเชวีย) LU. 7 ในเส้นปอด เป็นจุดสำคัญที่เชื่อมโยงให้สัมพันธ์กับเส้นลำไส้ใหญ่ที่ จุด เพียงและ (เพียนลี่) LI. 6 หรือ จุด ไต่เจ็ง (ต้าจุง) KI. 4 ในเส้นไต เป็นจุดสำคัญที่เชื่อมโยงให้สัมพันธ์ กับเส้นกระเพาะปัสสาวะที่ จุด ปวยเอี๊ยง (เฟยหยาง) BL. 58 อย่างนี้เป็นต้น


                                 
อาจารย์ เกรียงไกร เถลิงพล ( ลี )