การปักเข็มตามยามเวลา

 

        การปักเข็มตามยามต้องอาศัยอิทธิพลของทฤษฎี โหงวซู คือ แจ้ ย้ง ยู้ เก็ง ฮะ ตามที่ได้กล่าวไว้ในบทก่อน และใช้จุดในเส้นเก็ง ลก ซึ่งมีทั้งหมด 66 จุด มาเปรียบเทียบกับพลัง และโลหิตที่ไหลเวียน อยู่ในร่างกาย เพื่อหาจุดตามเวลามาปักเข็มรักษาโรคภัยไข้เจ็บ

        ยามเวลาของจีนใน 1 วัน แบ่งออกเป็น 12 ยาม ยามละ 2 ชั่วโมง วันหนึ่ง 12 ยาม เท่ากับ 24 ชั่วโมง ดังนี้
        1. ยาม จื้อ (จื่อ) เท่ากับ เวลา 23.00 น. จนถึง 24.59 น.
        2. ยาม ทิ่ว (โฉ่ว) เท่ากับ เวลา 01.00 น. จนถึง 02.59 น.
        3. ยาม อิ๊ง (อิ๋น) เท่ากับ เวลา 03.00 น. จนถึง 04.59 น.
        4. ยาม เบ้า (เหม่า) เท่ากับ เวลา 05.00 น. จนถึง 06.59 น.
        5. ยาม ซิ้ง (เฉิน) เท่ากับ เวลา 07.00 น. จนถึง 08.59 น.
        6. ยาม จี๋ (ซื่อ) เท่ากับ เวลา 09.00 น. จนถึง 10.59 น.
        7. ยาม โหง้ว (อู่) เท่ากับ เวลา 11.00 น. จนถึง 12.59 น.
        8. ยาม บี่ (อุ้ย) เท่ากับ เวลา 13.00 น. จนถึง 14.59 น.
        9. ยาม ซิง (เซิน) เท่ากับ เวลา 15.00 น. จนถึง 16.59 น.
        10. ยาม อิ้ว (อิ่ว) เท่ากับ เวลา 17.00 น. จนถึง 18.59 น.
        11. ยาม สุก (ซวี) เท่ากับ เวลา 19.00 น. จนถึง 20.59 น.
        12. ยาม ไห (ไฮ่) เท่ากับ เวลา 21.00 น. จนถึง 22.59 น.

        การปักเข็มตามยามเวลาได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้
        ๐ ช่วงที่ 1 เริ่มจากยาม จื้อ (จื่อ) คือ เวลา 23.00 น. ถึง สิ้นสุดยาม จี๋ (ซื่อ) เวลา 10.59 น.
        ๐ ช่วงที่ 2 เริ่มจากยาม โหง้ว (อู่) คือ เวลา 11.00 น. ถึง สิ้นสุดยาม ไห (ไฮ่) เวลา 22.59 น.
        นอกจากการจัดตามยามเวลาในแต่ละวันแล้ว ยังจัดเปรียบ เทียบกับเดือนทั้ง 12 เดือน และฤดูกาล ดังนี้
        ๐ ช่วงที่ 1 เริ่มจากเดือน จื้อ (จื่อ) คือ เดือน 11 (ฤดูหนาว) ของจีน ประมาณต้นเดือนธันวาคม จึงถึงปลายเดือน 4 ของจีน สิ้นเดือน จี๋ (ซื่อ) ประมาณเดือนพฤษภาคม เป็นเดือน จื้อ ธาตุกำเนิดของ เอี๊ยง
        ๐ ช่วงที่ 2 เริ่มจากเดือน โหง้ว (อู่) คือ เดือน 5 (ฤดูร้อน) ของ จีน ประมาณต้นเดือน มิถุนายน จนถึงปลายเดือน 10 ของจีน สิ้นเดือน ไห (ไฮ่) ประมาณเดือนพฤศจิกายน เป็นเดือน โหง้ว ธาตุกำเนิดของ อิม
        การเปรียบเทียบยามเวลา 12 ยาม กับเดือนทั้ง 12 เดือน และ ฤดูกาล เริ่มต้นจาก 6 ยามแรก กับ 6 เดือนแรก เป็น เอี๊ยง ยามเวลา 6 ยาม หลัง กับ 6 เดือนหลัง เป็น อิม เพราะการเปลี่ยนแปลงของอิม และเอี๊ยง ขึ้น อยู่กับการเปลี่ยนแปลงของยามเวลา อากาศเริ่มจากเย็นมาร้อน เริ่มจากมืด มาสว่าง ซึ่งเป็นการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเป็นตรงกันข้ามกันอยู่ตลอดเวลา จากเย็นมาร้อน ร้อนมาเย็น มืดมาสว่าง จากสว่างมามืด ทำให้การระบบการ หมุนเวียนของพลัง และโลหิตในร่างกายมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่งเป็น กฏเกณฑ์ตามธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พลัง และโลหิตในร่างกายจึง เปรียบเสมือนน้ำขึ้นน้ำลงตามวัฏจักรของข้างขึ้นข้างแรม
        ฉะนั้น การปักเข็มตามยามเวลา จึงต้องอาศัยการหมุนเวียนของ พลังโลหิต และการได้รับอิทธิพลจากอากาศธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปตาม ยามเวลา ร่วมกับจุดทั้ง 66 จุด ในเส้นเก็งลกทั้ง 12 เส้นตามทฤษฎีโหงวซูเป็น หลักเพื่อการหาจุดตามวัน และยามเวลาในการปักรักษา


บทกลอนทฤษฎีโหงวซู
        เซี่ยวเซียงหื่อจี่อือไท่เอียง เก็งคื้อเชี๊ยะเจ็กอุ่ยเซียงเลี้ยง
เซียงเอี๊ยงหน่อกังซากังฮะกก เอี่ยงโคยเค็กตี๊ไต่ตึ่งคัง
อึ๋งแป๊ะไต่โตวไท่แปะปี๊ เซียงคิวอิมเหล่งจั๊วเอี้ยวตี
หลี่ต๋วยไหล่เท้งห่ำกกอุ่ย ชงเอี๊ยงโก๋ยโคยซำหลีซุ้ย
เซี่ยวชงเซี่ยวฮู้สกอูซิม สิ่งมึ้งเหล่งเต๋าเสียวไห้ชิ้ม
เซี่ยวเจ็กไจ่กกเอ่าโคยอ้วง เอี่ยงกกเสียวไห้เสียวตึ่งเก็ง
อย๋งจั๊วเหยี่ยงกกอือไท่โคย ฮกหลิ่วอิมกกเสียงสองี้
จี้อิมทงกกซกเกียกุก คุงลุ้งอุ๋ยตงผั่งกวงตี
ตงชงเหล่าเก็งซิมเปาลก ไต่เล้งกังไซ่ถ่วงเค็กเจ็ก
กวงชงเอ็กมึ้งตงสูเจียว เอี่ยงตี๊จีเกาเทียงแจ้เสาะ
เขี่ยวอิมเหียบโคยหนิ่มคิบต้า คิวฮือเอี่ยงหูเอี่ยงเหล่งจั๊ว
ไต่ตุงเกี่ยกังไท่ชงเท่ย ตงฮงเค็กจั๊วสกอูกัว


บทกลอนทฤษฎีโหงวซูแปลไทย
        เซี่ยวเซียงหื่อจี่ไท่เอียง เก็งคื้อเชี๊ยะเจ็กคือเส้นปอด
เซียงเอี๊ยงหน่อกังซากังฮะกก เอี่ยงโคยเค็กตี๊ลำไส้ใหญ่
อึ๋งแป๊ะไต่โตวไท่แปะ เซียงคิวอิมเหล่งจั๊วเส้นม้าม
หลี่ต๋วยไหล่เท้งห่ำกก ชงเอี๊ยงโก๋ยโคยซำหลีกระเพาะอาหาร
เซี่ยวชงเซี่ยวฮู้ สิ่งมึ้งเหล่งเต๋าเสียวไห้คือหัวใจ
เซี่ยวเจ็กไจ่กกเอ่าโคย เอี่ยงกกเสียวไห้ลำไส้เล็ก
อย๋งจั๊วเหยี่ยงกกไท่โคย ฮกหลิ่วอิมกกคือเส้นไต
จี้อิมทงกกเกียกุก คุงลุ้งอุ๋ยตงกระเพาะปัสสาวะ
ตงชงเหล่าเก็ง ไต่เล้งกังไซ่เค็กเจ็กเยื่อหุ้มหัวใจ
กวงชงเอ็กมึ้งตงสู้ เอี่ยงตี๊จีเกาเทียงแจ้เส้นสามส่วน
เขี่ยวอิมเหียบโคยหนิ่มขิบ คิวฮือเอี่ยงหูเอี่ยงเหล่งจั๊วน้ำดี
ไต่ตุงเกี่ยกังไท่ชง ตงฮงเค็กจั๊วคือเส้นตับ

        การจัดยามจีน เปรียบเทียบกับธาตุ และทิศทั้ง 4 ดังนี้
        ยาม อิ๊ง และ เบ้า = ธาตุไม้ = ทิศตะวันออก
        ยาม จี๋ และ โหง้ว = ธาตุไฟ = ทิศใต้
        ยาม ซิง และ อิ้ว = ธาตุทอง = ทิศตะวันตก
        ยาม ไห และ จื้อ = ธาตุน้ำ = ทิศเหนือ
        ยาม ซิ้ง สุก ทิ่ว และ บี่ = ธาตุดิน = ศูนย์กลาง
        นอกจากการจัดยามจีนเปรียบเทียบกับธาตุ และทิศทั้ง 4 แล้ว ยังได้จัดยามทั้ง 12 ยามแบ่งเป็น เอี๊ยง 6 ยาม และอิม 6 ยาม ดังนี้
        ยามเอี๊ยง 6 ยาม คือ จื้อ อิ๊ง ซิ้ง โหง้ว ซิง สุก
        ยามอิม 6 ยาม คือ ทิ่ว เบ้า จี่ บี่ อิ้ว ไห

        การจัดลำดับของจีน เปรียบเทียบกับธาตุ และทิศทั้ง 4 ดังนี้
        1 = กะ = ธาตุไม้ = ทิศตะวันออก = เอี๊ยง
        2 = อิก = ธาตุไม้ = ทิศตะวันออก = อิม
        3 = เปี้ย = ธาตุไฟ = ทิศใต้ = เอี๊ยง
        4 = เต็ง = ธาตุไฟ = ทิศใต้ = อิม
        5 = โบ่ว = ธาตุดิน = ศูนย์กลาง = เอี๊ยง
        6 = กี้ = ธาตุดิน = ศูนย์กลาง = อิม
        7 = แก = ธาตุทอง = ทิศตะวันตก = เอี๊ยง
        8 = ซิง = ธาตุทอง = ทิศตะวันตก = อิม
        9 = ยิ้ม = ธาตุน้ำ = ทิศเหนือ = เอี๊ยง
        10 = กุ่ย = ธาตุน้ำ = ทิศเหนือ = อิม
        จากการจัดลำดับเปรียบเทียบกับธาตุ และทิศดังกล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่า เลขคี่ เป็น เอี๊ยง เลขคู่เป็น อิม คือ
        กะ เปี้ย โบ่ว แก ยิ้ม เป็น เอี๊ยง (หยาง)
        อิก เต็ง กี้ ซิง กุ่ย เป็น อิม (อิน)

        การจัดลำดับทั้ง 10 รวมกับยามทั้ง 12 ยาม
        การจัดลำดับ 1 ถึง 10 คือ กะ ถึง กุ่ย รวมกับยามทั้ง 12 ยาม คือ จื้อ ถึง ไห ให้ครบ 60 ลำดับ 60 ยาม ลำดับละ 6 รอบ ยามละ 5 รอบ แล้วจัดให้ลำดับเอี๊ยงคู่กับยามเอี๊ยง ลำดับอิมคู่กับยามอิม คือ อันดับ กะ คู่กับยาม จื้อ อันดับ อิก คู่กับยามทิ่ว ตามลำดับจนครบ 60 เรียกว่า 60 กะ จื้อ ชาวจีนใช้ 60 กะจื้อนี้แทน 60 ปี 60 เดือน 60 วัน 60 ยาม เมื่อครบ 60 กะจื้อแล้วก็ขึ้นต้นใหม่หมุนเวียนเช่นนี้ตลอดไป
        การจัดอันดับรวมกับยามจนครบ 60 กะจื้อนี้ เลขคี่ให้เป็น เอี๊ยง เลขคู่จัดให้เป็น อิม เช่น กะจื้อ ให้เป็น เอี๊ยง อิกทิ่ว ให้เป็น อิม เปียอิ๊ง ให้เป็น เอี๊ยง เต็งเบ้า ให้เป็น อิม สลับกันไปตามลำดับ ใน 60 กะจื้อนี้ แต่ละลำดับจะ มี 6 ครั้ง เช่น ลำดับ กะ มี 1. กะจื้อ 2. กะสุก 3. กะซิง 4. กะโหง้ว 5. กะซิ้ง 6. กะอิ๊ง เรียกว่า 6 กะ (หลักกะ) ลำดับ 1 ตัว จะรวมกับ 6 ยาม ซึ่งการรวม กันนั้น ลำดับที่เป็นเอี๊ยงต้องรวมกับยามเอี๊ยง ลำดับอิมต้องรวมกับยามอิม เท่านั้น เมื่อจัดลำดับรวมกับยามแล้วจะมี เอี๊ยง 30 อิม 30 ตามตาราง 60 กะจื้อ ซึ่งได้แสดงเป็นตารางแบบอักษรจีน และตารางแบบอักษรไทย ดังนี้
        ตารางลำดับรอบ ปี เดือน วัน และยาม 60 กะจื้อ

        ในการจัดลำดับยาม ต้องทราบก่อนว่า วันที่จะจัดลำดับยามนั้น เป็นลำดับวันอะไร จึงจะเรียงลำดับยามได้ถูกต้องตามวันที่ต้องการ ซึ่งชาว จีนสมัยโบราณได้จัดสูตรเพื่อให้ง่ายแก่การจดจำว่า ลำดับวันใด จะต้องขึ้น ต้นด้วยลำดับยามใด ดังนี้

        สูตรที่ 1 โหงวจื้อเกี่ยงหง่วงหยิกซี้
        กะอิกหวงเกียกะ อิกแกเปี้ยจั๊กชอ เปียซิงฉ่งโบ่วคี่
เต็งยิ้มแกจื๋อกือ โบ่วกุยห่อฮึงหวบ หยิ่มจื้อสี่จิงทู้

        สูตรที่ 1 ห้าจื้อหาลำดับยาม แปลไทย
        วันกะและกี้กลับเพิ่มกะ วันอิกและแกเปี้ยอยู่หน้า
วันเต็งและยิ้มอยู่ที่แกจื้อ วันโบ่วและกุ่ยอยู่ยามใด
หนทางที่ถูกคือยามหยิ่มจื้อ

        สูตรที่ 2 โหงวโห้วเกี่ยงหง่วงหยิกซี้
        กะกี้จือยิกเปียอิ๊งคี่         อิกแกจือซิ้งโบ่วอิ่งเท้า
เปียซิงเปี่ยงฉ่งแกอิ๊งคี่         เต็งยิ้มหยิ่มอิ๊งสุ่งหั่งคิ้ว
โบ่วกุ่ยกะอิ๊งเตี่ยสี่เห่า         หลักจับสิวหวบจ๋ออุยลิ้ว

        สูตรที่ 2 ห้าเสือหาลำดับยาม แปลไทย
        วันกะและกี้เริ่มเปียอิ๊ง         วันอิกและแกโบ่วอิ๊งนำ
วันเปี้ยและซิงแกอิ๊งขึ้น         วันเต็งและยิ้มต้องหยิ่มอิ๊ง
วันโบ่วและกุ่ยกะอิ๊งแน่         หกสิบลำดับช่วยรักษา

        เมื่อจัดลำดับรวมกับยามแล้ว ต้องนำลำดับและยามนี้มาเปรียบ เทียบกับอวัยวะภายใน และเส้นพลังโลหิต โดยอาศัยทฤษฎีธาตุกำเนิดเป็น หลัก ดังนี้

        กะ = ธาตุไม้ = ถุงน้ำดี = เอี๊ยง
        อิก = ธาตุไม้ = ตับ = อิม
        เปี้ย = ธาตุไฟ = ลำไส้เล็ก = เอี๊ยง
        เต็ง = ธาตุไฟ = หัวใจ = อิม
        โบ่ว = ธาตุดิน = กระเพาะอาหาร = เอี๊ยง
        กี้ = ธาตุดิน = ม้าม = อิม
        แก = ธาตุทอง = ลำไส้ใหญ่ = เอี๊ยง
        ซิง = ธาตุทอง = ปอด = อิม
        ยิ้ม = ธาตุน้ำ = กระเพาะปัสสาวะ - สามส่วน = เอี๊ยง
        กุ่ย = ธาตุน้ำ = ไต - เยื่อหุ้มหัวใจ = อิม
        อวัยวะสามส่วน เป็นแหล่งให้กำเนิดพลังเอี๊ยงฝากไว้กับยิ้ม (บิดาของพลังเอี๊ยง) เยื่อหุ้มหัวใจเป็นแหล่งให้กำเนิดพลังอิมฝากไว้กับกุ่ย (มารดาของพลังอิม) ดังตารางเปรียบเทียบดังนี้

        การจัดยามให้รวมกับเส้นพลังโลหิตของอวัยวะภายใน ซึ่งเป็น หลักการไหลเวียน และพักของพลังโลหิต มี12 ยาม เริ่มที่ยาม อิ๊ง และสุด ท้ายที่ยาม ทิ่ว รวมมีพลังโลหิตของอวัยวะภายใน 12 เส้น 12 ยาม ดังนี้
        ๐ ยาม อิ๊ง (อิ๋น) 03.00 น. - 04.59 น.
        พลังโลหิตไหลเวียนสู่ เส้นปอด
        ๐ ยาม เบ้า (เหม่า) 05.00 น. - 06.59 น.
        พลังโลหิตไหลเวียนสู่ เส้นลำไส้ใหญ่
        ๐ ยาม ซิ้ง (เฉิน) 07.00 น. - 08.59 น.
        พลังโลหิตไหลเวียนสู่ เส้นกระเพาะอาหาร
        ๐ ยาม จี๋ (ซื่อ) 09.00 น. - 10.59 น.
        พลังโลหิตไหลเวียนสู่ เส้นม้าม
        ๐ ยาม โหง้ว (อู่) 11.00 น. - 12.59 น.
        พลังโลหิตไหลเวียนสู่ เส้นหัวใจ
        ๐ ยาม บี่ (อุ้ย) 13.00 น. - 14.59 น.
        พลังโลหิตไหลเวียนสู่ เส้นลำไส้เล็ก
        ๐ ยาม ซิง (เซิน) 15.00 น. - 16.59 น.
        พลังโลหิตไหลเวียนสู่ เส้นกระเพาะปัสสาวะ
        ๐ ยาม อิ้ว (อิ่ว) 17.00 น. - 18.59 น.
        พลังโลหิตไหลเวียนสู่ เส้นไต
        ๐ ยาม สุก (ซวี) 19.00 น. - 20.59 น.
        พลังโลหิตไหลเวียนสู่ เส้นเยื่อหุ้มหัวใจ
        ๐ ยาม ไห (ไฮ่) 21.00 น. - 22.59 น.
        พลังโลหิตไหลเวียนสู่ เส้นสามส่วน
        ๐ ยาม จื้อ (จื่อ) 23.00 น. - 24.59 น.
        พลังโลหิตไหลเวียนสู่ เส้นถุงน้ำดี
        ๐ ยาม ทิ่ว (โฉ่ว) 01.00 น. - 02.59 น.
        พลังโลหิตไหลเวียนสู่ เส้นตับ
        เส้นพลังโลหิตที่จัดเข้ากับยามนั้น หากยังไม่ถึงยามนั้น หรือ เลยจากยามนั้นไปแล้ว จัดว่าเส้นพลังโลหิตเส้นนั้นไม่สมบูรณ์ แต่ถ้าหาก เส้นพลังโลหิตของอวัยวะนั้นๆวิ่งอยู่ในช่วงยามที่กำหนด จัดว่ายามนั้นพลัง โลหิตสมบูรณ์
        เมื่อนำจุดในทฤษฎีโหงวซูทั้ง 12 เส้นเก็งลก จะมีจุดรวมกัน ทั้งสิ้น 66 จุด คือ จุดที่เป็นจุดอิมใน แจ้ ย้ง ยู้ เก็ง ฮะ มี 30 จุด เส้นอิมไม่มี ง้วงใช้ยู้แทน จุดที่เป็นจุดเอี๊ยงมี 30 จุด เส้นเอี๊ยงมีง้วง 6 จุด จึงรวมเป็น 66 จุด การปักเข็มรักษาตามยามเวลาต้องอาศัยการเดินของพลังโลหิต และจุด 66 จุดในเส้นเก็งลกทั้ง 12 เส้น ตามทฤษฎีโหงวซูดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในบท ก่อน มารวมกันจัดเป็นลำดับตามยาม

        การหาจุดปักเข็มตามยามเวลาจากลำดับวัน
        การหาจุดปักเข็มตามยามเวลานั้น ก่อนอื่นต้องรู้ลำดับวันก่อน แล้วจึงหายาม หาเส้น และจุด เช่น อันดับแรก คือ กะ ยาม สุก เรียกว่า วัน กะยามสุก ต่อจากยามกะสุก คือ ยาม เปียจื้อ โบ่วอิ๊ง แกซิ้ง หยิ่มโหง้ว กะซิง เรียงตามลำดับ เมื่อหายามตามวันได้แล้ว จึงหาเส้น และหาอิมเอี๊ยง คือ วัน เอี๊ยง ยามเอี๊ยง เริ่มจุดเอี๊ยง วันอิม ยามอิม เริ่มจุดอิม ตามทฤษฎีโหงวซู หา จุดตามลำดับวัน และยามดังตารางต่อไปนี้


                                 
อาจารย์ เกรียงไกร เถลิงพล ( ลี )