การฝึกฝ่ามือทรายเหล็ก

 

        ฝ่ามือทรายเหล็ก หรือ ชาวจีนเรียกว่า เถี่ยซาจั่ง
เป็นสำเนียงภาษาจีนกลาง ทิซัวเจี้ย เป็นสำเนียงภาษา
แต้จิ๋ว ในการฝึกศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว เฮอลีชวนนั้น
การฝึกฝ่ามือทรายเหล็กจัดเป็นวิชาเสริมเพื่อให้ฝ่ามือมี
ความแข็งแกร่ง สามารถทนต่อการปะทะวัตถุที่แข็งได้ดี

       ในอดีต การต่อสู้นั้นไม่มีอาวุธเป็นเครื่องทุ่นแรง
เหมือนอย่างในปัจจุบัน การต่อสู้ส่วนมากจะเป็นการต่อ
สู้ด้วยมือเปล่า หรืออาวุธที่เป็นเครื่องทุนแรง อย่างมาก
ก็จะมีกระบี่ ดาบ กระบอง เป็นต้น วิชาฝ่ามือทรายเหล็ก
หรือหมัดทรายเหล็ก จึงเป็นวิชาที่จำเป็น และอันตราย
สำหรับการต่อสู้ด้วยมือเปล่า ไม่เหมือนอย่างในปัจจุบัน
มีการพัฒนาอาวุธที่ทันสมัยขึ้นมาใช้ เช่น อาวุธปืนเข้า
มามีส่วนร่วมในการต่อสู้ ซึ่งมีอานุภาพร้ายแรงกว่าอาวุธ
เมื่อสมัยก่อนมาก วิชาฝ่ามือทรายเหล็กนี้ จึงเป็นวิชาที่
ห่วงแหนของทุกตระกูลมวยจีนในสมัยก่อน และจัดว่า
เป็นวิชาที่อันตรายในสมัยนั้น หากวิชาฝ่ามือทรายเหล็ก
หรือหมัดทรายเหล็กนี้ ไปตกอยู่กับผู้ที่ไม่มีคุณธรรมเสีย
แล้ว สุจริตชนจะได้รับความเดือดร้อน

       ข้าฯได้รับการฝึกวิชาฝ่ามือทรายเหล็กเมื่อตอน
อายุ 12 ปี จนถึง อายุ 15-16 ปี ในสมัยนั้น ยาจีนยังมี
ราคาถูก ยาที่ใช้ฝึกราคาห่อละไม่เกิน 3 บาท ปัจจุบัน
ยานี้ราคาแพงขึ้นหลายร้อยเท่า แต่วัสดุที่สำหรับใช้ใน
การฝึก ในอดีตค่อนข้างหายากกว่าปัจจุบันมาก อย่าง
เช่น ลูกเหล็ก ต้องใช้ตะกั่วมาหลอมแล้วหยดเป็นเม็ดๆ
หรือไม่ก็ใช้หัวน็อตตัวเมียมาเป็นวัสดุในการฝึก ปัจจุบัน
วัสดุต่างๆที่จะนำมาใช้ฝึกหาได้ไม่ยากนัก

       ข้าฯเห็นว่า เป็นเวลาอันสมควรแล้วที่จะนำวิชา
ฝ่ามือทรายเหล็กนี้ออกเผยแพร่ เพื่อให้ชนรุ่นหลังที่สน
ใจวิชานี้ ได้นำไปฝึกฝนได้อย่างถูกต้อง และศึกษาค้น
คว้าต่อไป การฝึกฝ่ามือทรายเหล็กนี้ มิใช่ฝึกแล้วฝ่ามือ
จะแข็งเหมือนเหล็กอย่างที่ทุกท่านเข้าใจกัน ความจริง
แล้วเป็นเพียงการฝึกเพื่อให้ฝ่ามือนั้น มีความแข็งแกร่ง
มากกว่าคนปกติธรรมดาที่ไม่ได้ฝึกเท่านั้น เพื่อให้มือ
แข็งพอสามารถที่จะกระทบกระแทก หรือเข้าปะทะกับ
วัตถุที่แข็ง โดยที่มือจะไม่เจ็บปวดเหมือนคนที่ไม่ได้ผ่าน
การฝึกเท่านั้นเอง การต่อสู้ป้องกันตัวบางครั้งจำเป็นที่
จะต้องปะทะกับส่วนที่แข็ง เช่น ข้อศอก หรือ ศีรษะ ทำ
ให้กล้าที่จะปะทะโดยไม่กลัวว่ามือจะเจ็บ การใช้กำลัง
ของแขนและมือก็จะกล้าใช้ออกไปได้อย่างเต็มที่

       ในการฝึกวิชาฝ่ามือทรายเหล็ก หรือหมัดทราย
เหล็กนั้น ตำรับยาสมุนไพรจีนที่ข้าฯได้รับการสืบทอด
มามีด้วยกันหลายตำรับ แต่ละตำรับมีสรรพคุณคล้าย
กัน มีส่วนช่วยเสริมสร้างกระดูก เส้นเอ็น กล้ามเนื้อให้
แข็งแกร่ง และรักษาอาการช้ำของมือ และแขนจากการ
ฝึก ซึ่งข้าฯจะนำเสนอไว้ใน Chinese Medicine ส่วน
วิธีการฝึกฝนต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี ซึ่งข้าฯจะ
แยกอธิบายวิธีการฝึกเป็น 3 ช่วงเวลาดังนี้

       ช่วงที่ 1 ใช้ระยะเวลาการฝึก 6 เดือน หรือมากกว่า
       วิธีฝึก ใช้ผ้าชนิดหนามาเย็บเป็นถุงคล้ายหมอน
หรือใช้ถุงแป้งก็ได้ เอาทรายละเอียด หรือหยาบ ใส่ในถุง
ผ้าให้เต็มแล้วเย็บ หรือผูกปากถุงให้แน่น นำไปตั้งวางไว้
บนพื้น หรือฐานที่แข็งแรง แล้วให้ใช้ฝ่ามือ และหลังฝ่ามือ
ตบฟาดลงที่ถุงทราย เริ่มต้นให้ตบ หรือฟาดเบาๆจนเกิด
ความเคยชินต่อความเจ็บปวด เมื่อรู้สึกว่าไม่เจ็บปวดแล้ว
ค่อยเพิ่มกำลังตบ หรือฟาดให้แรงขึ้น และในการฝึกแต่ละ
ครั้งจะกำหมัดชก หรือทุบที่ถุงทรายด้วยก็ได้ ในช่วงแรกๆ
ของการฝึกจะรู้สึกเจ็บมือที่ตบฟาดลงไปที่ถุงทราย โดย
เฉพาะบริเวณหลังฝ่ามือ เพราะเป็นบริเวณที่มีแต่หนังหุ้ม
กระดูก และเส้นเอ็น การฝึกจึงควรให้สัมผัสตรงส่วนนี้ให้
มากเป็นพิเศษ ให้ทำการฝึกอย่างน้อยวันละ 1/2 หรือ 1
ชั่วโมง ทุกวัน เวลาใดก็ได้ หลังการฝึกตบฟาดถุงทรายแล้ว
ให้แช่มือทั้ง 2 ข้างในน้ำยาที่เตรียมไว้ พร้อมกับนวดมือทั้ง
สองข้างแรงๆ เพื่อให้เลือดลมบริเวณที่ช้ำกระจาย ใช้เวลา
การแช่ และนวดพอประมาณ หรือแล้วแต่สูตรยาแต่ละสูตร
หลังจากที่แช่ และนวดเสร็จแล้ว ห้ามล้างมือทันที ให้ทิ้งไว้
อย่างน้อย 1 - 3 ชั่วโมง หรือมากกว่านั้น จึงล้างออกได้ ให้
ปฏิบัติเช่นนี้ติดต่อกันเป็นเวลา 6 เดือน หรือมากกว่า และ
จะต้องฝึกร่ายรำท่ามวยที่ได้เรียนมาด้วย เพื่อให้กล้ามเนื้อ
เส้นเอ็นของแขน และข้อมือแข็งแรง

       ช่วงที่ 2 ใช้ระยะเวลาการฝึก 1 ปี หรือมากกว่า
       วิธีฝึก ใช้ผ้าชนิดหนามาเย็บเป็นถุงคล้ายหมอน
หรือใช้ถุงแป้งก็ได้ ให้เปลี่ยนจากทรายละเอียด หรือหยาบ
เป็นหินกรวดที่ได้คัดเอาหินที่แตกมีรอยแหลมคมออกแล้ว
ขนาดเท่ากับที่นำมาเล่นหมากเก็บ ใส่ในถุงผ้าให้เต็มแล้ว
เย็บ หรือผูกปากถุงให้แน่น นำไปตั้งว่างไว้บนพื้น หรือฐาน
ที่แข็งแรงแล้ว ให้ใช้ฝ่ามือ และหลังฝ่ามือตบฟาดลงที่ถุง
กรวด เริ่มต้นให้ตบ หรือฟาดเบาๆจนเกิดความเคยชินต่อ
ความเจ็บปวด เมื่อรู้สึกว่าไม่เจ็บปวดแล้วค่อยเพิ่มกำลังตบ
หรือฟาดให้แรงขึ้น และในการฝึกแต่ละครั้งจะกำหมัดชก
หรือทุบที่ถุงกรวดด้วยก็ได้ ในช่วงแรกๆของการฝึกจะรู้สึก
เจ็บมือที่ตบฟาดลงไปที่ถุงกรวดมากกว่าที่ตบฟาดถุงทราย
โดยเฉพาะบริเวณหลังฝ่ามือ เพราะเป็นบริเวณที่มีแต่หนัง
หุ้มกระดูก และเส้นเอ็น การฝึกจึงควรให้สัมผัสตรงส่วนนี้
ให้มากเป็นพิเศษ ให้ทำการฝึกอย่างน้อยวันละ 1/2 หรือ 1
ชั่วโมง ทุกวัน เวลาใดก็ได้ หลังการฝึกตบฟาดถุงทรายแล้ว
ให้แช่มือทั้ง 2 ข้างในน้ำยาที่เตรียมไว้ พร้อมกับนวดมือทั้ง
สองข้างแรงๆ เพื่อให้เลือดลมบริเวณที่ช้ำกระจาย ใช้เวลา
การแช่ และนวดพอประมาณ หรือแล้วแต่สูตรยาแต่ละสูตร
หลังจากที่แช่ และนวดเสร็จแล้ว ห้ามล้างมือทันที ให้ทิ้ง
ไว้อย่างน้อย 1 - 3 ชั่วโมง หรือมากกว่านั้น จึงล้างออกได้
ให้ปฏิบัติเช่นนี้ติดต่อกันเป็นเวลา 1 ปี หรือมากกว่า และ
จะต้องฝึกร่ายรำท่ามวยที่ได้เรียนมาด้วย เพื่อให้กล้ามเนื้อ
เส้นเอ็นของแขน และข้อมือแข็งแรง

       ช่วงที่ 3 ใช้ระยะเวลาการฝึก 1 1/2 ปี หรือมากกว่า
       วิธีฝึก ใช้ผ้าชนิดหนามาเย็บเป็นถุงคล้ายหมอน
หรือใช้ถุงแป้งก็ได้ เอาหัวน๊อตตัวเมียเบอร์ 10 หรือลูกปืน
ขนาดเท่าลูกแก้ว หรือเล็กกว่าเล็กน้อย (น่าจะหาซื้อได้ที่
คลองถม) ใส่ในถุงผ้าแทนหินกรวดให้เต็มแล้วเย็บ หรือผูก
ปากถุงให้แน่น นำเอาไปตั้งว่างไว้บนพื้น หรือฐานที่แข็งแรง
แล้วให้ใช้ฝ่ามือ และหลังฝ่ามือตบฟาดลงที่ถุงลูกเหล็ก เริ่ม
ต้นหากมือยังมีอาการเจ็บปวดอยู่ ให้ตบหรือฟาดเบาๆจน
เกิดความเคยชินต่อความเจ็บปวดก่อน (จากประสบการณ์
ที่ผ่านมา เมื่อผ่านการฝึกตบฟาดหินกรวด ซึ่งเป็นขั้นตอน
ที่เจ็บปวดที่สุดแล้ว อาการเจ็บปวดจะน้อยลงมาก หรือไม่
เจ็บปวดเลย) เมื่อรู้สึกว่าไม่เจ็บปวดแล้วค่อยเพิ่มกำลังตบ
หรือฟาดให้แรงขึ้น และในการฝึกแต่ละครั้งจะกำหมัดชก
หรือทุบที่ถุงลูกเหล็กด้วยก็ได้ ในการฝึกควรจะเน้นบริเวณ
หลังฝ่ามือให้มาก เพราะบริเวณหลังฝ่ามือ เป็นบริเวณที่
มีแต่หนังหุ้มกระดูก และเส้นเอ็น การฝึกจึงควรให้สัมผัส
ตรงส่วนนี้ให้มากเป็นพิเศษ ให้ทำการฝึกอย่างน้อยวันละ
1/2 หรือ 1 ชั่วโมง ทุกวัน เวลาใดก็ได้ หลังการฝึกตบฟาด
ถุงลูกเหล็กแล้ว ให้แช่มือทั้ง 2 ข้างในน้ำยาที่ได้เตรียมไว้
พร้อมกับนวดมือทั้งสองข้างแรงๆ เพื่อให้เลือดลมบริเวณ
ที่ช้ำกระจาย ใช้เวลาการแช่ และนวดพอประมาณ หรือ
แล้วแต่สูตรยาแต่ละสูตร หลังจากที่แช่ และนวดเสร็จแล้ว
ห้ามล้างมือทันที ให้ปล่อยทิ้งไว้อย่างน้อย 1 - 3 ชั่วโมง
หรือมากกว่านั้น จึงล้างออกได้ ให้ปฏิบัติเช่นนี้ติดต่อกัน
เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน หรือมากกว่า และจะต้องฝึกร่าย
รำท่ามวยที่ได้เรียนมาด้วย เพื่อให้กล้ามเนื้อเส้นเอ็นของ
แขน และข้อมือแข็งแรง

       จากวิธีการฝึกที่ข้าฯได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ หากทุก
ท่านที่สนใจ ได้ฝึกฝนตามวิธี และการฝึกต้องไม่หักโหม
จนเกินไป ให้ค่อยเป็นค่อยไป จะเห็นผลอย่างแน่นอน อย่า
เอาทรายไปคั่วไฟแล้วเอามือไปจิ้มแทงเด็ดขาด การที่
เอาทรายไปคั่วไฟเป็นเพียง Action ในภาพยนตร์เท่านั้น
บัดนี้ "ปาหี่" ที่ทุกๆท่านดูมาเป็นเวลานานได้จบลงแล้ว
การฝึกฝ่ามือทรายเหล็ก หรือหมัดทรายเหล็กตามอย่าง
ในภาพยนตร์มันอันตราย ทั้งไม่ได้ผลด้วย และอาจจะทำ
ให้มือแขนพิการได้ ข้าฯรู้สึกเป็นห่วงอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ
เยาวชนของชาติที่หลงเชื่อวิธีการฝึกตามภาพยนตร์

       ข้าฯหวังว่า วิธีการฝึกฝ่ามือทรายเหล็กที่ได้นำ
ลงในเว็บฯนี้คงจะให้ประโยชน์แก่ท่านที่สนใจฝึกฝน
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านคงจะช่วยกันจรรโลง
และเผยแพร่ในสิ่งที่ถูกต้องแก่เยาวชนของชาติสืบไป


                                 
อาจารย์ เกรียงไกร เถลิงพล ( ลี )