การเปรียบเทียบยามเวลา
ในศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว เฮอลีชวน

                                      

 


               ชาวจีนสมัยโบราณไม่ได้มีนาฬิกาไว้เทียบเวลาเหมือนในปัจจุบันนี้ แต่จากการเฝ้าสังเกตโดยการสัมผัสลมหายใจที่ผ่านปลายจมูกขณะหายใจเข้าออกนั้น ลมหายใจที่ผ่านรูจมูกมีการเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงๆตลอดเวลา จึงได้กำหนดช่วงการเปลี่ยนแปลงของลมหายใจที่ผ่านรูจมูกทั้งสองข้าง ช่วงละหนึ่งยาม และในแต่ละหนึ่งรอบวันมีการเปลี่ยนแปลงถึงสิบสองช่วงชาวจีนสมัยนั้นจึงแบ่งยามในหนึ่งวันออกเป็นสิบสองยาม ตั้งแต่อดีตชาวจีน
ยังนิยมการนับเวลาเป็นยามตราบจนทุกวันนี้

               เมื่อเทียบกับเวลาสากลแล้ว หนึ่งยาม เท่ากับ สองชั่วโมง และในหนึ่งวันมีสิบสองยาม ดังนี้

               ยาม จื่อ เท่ากับเวลา 23.00 น. จนถึง 24.59 น.
               ยาม โฉ่ว เท่ากับเวลา 01.00 น. จนถึง 02.59 น.
               ยาม อิ๋น เท่ากับเวลา 03.00 น. จนถึง 04.59 น.
               ยาม เหม่า เท่ากับเวลา 05.00 น. จนถึง 06.59 น.
               ยาม เฉิน เท่ากับเวลา 07.00 น. จนถึง 08.59 น.
               ยาม ซื่อ เท่ากับเวลา 09.00 น. จนถึง 10.59 น.
               ยาม อู่ เท่ากับเวลา 11.00 น. จนถึง 12.59 น.
               ยาม อุ้ย เท่ากับเวลา 13.00 น. จนถึง 14.59 น.
               ยาม เซิน เท่ากับเวลา 15.00 น. จนถึง 16.59 น.
               ยาม อิ่ว เท่ากับเวลา 17.00 น. จนถึง 18.59 น.
               ยาม ซวี เท่ากับเวลา 19.00 น. จนถึง 20.59 น.
               ยาม ไฮ่ เท่ากับเวลา 21.00 น. จนถึง 22.59 น.

               การเรียนศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว เฮอลีชวน นั้น เรื่องของยามเวลามีความสำคัญอย่างมาก เพราะเมื่อศึกษาถึงระดับสูงของวิชานี้แล้ว จะต้องเรียนรู้วิธีการสกัดจุดตามยาม ตลอดจนการรักษาด้วยยาสมุนไพรจีน และการฝังเข็มตามยามเวลาด้วย.
 


                                      
อาจารย์ เกรียงไกร เถลิงพล ( ลี )