การแพทย์แผนไทย

         ชนชาติไทย เป็นชนชาติที่เก่าแก่ชาติหนึ่งของโลก มีขนมธรรม เนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง จนกลายเป็น มรดกสืบทอดต่อๆกันมาตราบจนถึงลูกหลานเหลนไทยในปัจจุบัน

         การแพทย์แผนไทยก็เช่นเดียวกัน ได้มีการคิดค้นทดลอง เพื่อการป้องกันรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และได้จดบันทึกเป็นตำรับตำราไว้ เป็นจำนวนมากนับแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ซึ่งตำรับตำราเหล่านี้ได้ ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวันของคนไทย

         การแพทย์แผนไทยนี้ นับว่าเป็นประโยชน์ต่อชนชาวไทยเรา ในยามคับขันอย่างมาก ดังที่ได้เคยประสพมาแล้วเมื่อคราวสงครามโลก ครั้งที่ ๑ และสงครามมหาเอเซียบูรพา ยาแผนปัจจุบันต่างๆได้ขาดตลาด บริษัท ห้างร้านขายยา ตลอดจนโรงพยาบาลทั่วไปก็ได้ขาดแคลนยาไป ตามๆกัน ตามชนบทที่ห่างไกลความเจริญก็ยิ่งจะไม่ได้เห็นยาเหล่านี้เลย ประชาชนได้อาศัยยาสมุนไพรในตำราแพทย์แผนไทยใช้ในการบำบัด รักษาโรคภัยไข้เจ็บ

         สำหรับตำราทฤษฎีการแพทย์แผนไทย และตำรับยาแผนไทยที่ จะกล่าวถึงนี้ ข้าฯได้รับการสืบทอดต่อๆกันมาจากครูบาอาจารย์หลายท่าน ด้วยกัน อาทิเช่น ท่านอาจารย์ถวิล ผ่องสว่าง (แผ้ว) ซึ่งท่านฯได้รับการสืบ ทอดจากตำราการแพทย์ไทยของ เสด็จในกรมหลวง ชุมพร เขตรอุดมศักดิ์ และมีหลายตำรับที่ข้าฯได้รับการสืบทอดจากท่านอาจารย์ บุญลือ นุตะวานิช อีกทั้งตำรับยาแพทย์แผนไทยจากศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ที่ได้จารึกไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๕ ด้วย

         เพื่อการอนุรักษ์มรดกอันล้ำค่าของไทยไว้มิให้สาบสูญ ข้าฯจะ พยายามนำตำราแพทย์แผนไทยเท่าที่ข้าฯรู้มาลงไว้ใน Website นี้ให้มาก ที่สุดเท่าที่กำลังจะทำได้ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป และด้วย กุศลกรรมที่ข้าฯได้กระทำนี้ จงแผ่ส่วนกุศลบุญอันดีแด่ครูบาอาจารย์ และ ผู้เป็นเจ้าของตำรับทุกๆท่านด้วยเทอญ ฯ

 

อาจารย์ เกรียงไกร เถลิงพล

 
www.herlichaun.com/muaythai
มวยไทย เถลิงพล